Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011
14.06.2011

CTY CỔ PHẦN KHO VẬN

MIỀN NAM

*****

Số: 202/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

Tp. HCM, Ngày 01 tháng 06 năm 2011

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

 

-         Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam được bổ sung sửa đổi lần thứ hai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2009;

-         Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tổ chức ngày 19/04/2011.

-         Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị khóa 1 lần thứ 19 ngày 24/05/2011.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2011 như sau:


1. Nội dung biểu quyết:

-        Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2011.

-        Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.


2. Đối tượng tham gia biểu quyết:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Kho Vận Miền Nam (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/06/2011).


3. Tài liệu biểu quyết:

Tài liệu biểu quyết bao gồm Thông báo, Kế hoạch SXKD năm 2011, Phiếu biểu quyết được gửi bằng thư đến Quý cổ đông. Kế hoạch SXKD năm 2011 được đăng tải trên website www.sotrans.com.vn chuyên mục Cổ đông/Thông tin Cổ đông.


4. Thời gian phát hành Thông báo, Kế hoạch SXKD năm 2011 và Phiếu biểu quyết:

Từ ngày 11/06/2011 đến ngày 20/06/2011.


5. Thời gian Cổ đông gửi phiếu biểu quyết về Công ty CP Kho Vận Miền Nam:

Trước 15h00’ ngày 27/06/2011 (tính theo dấu Bưu Điện) hoặc có thể bằng fax về địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam

1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3825 3009 - Fax: (08) 3826 6593

Người liên hệ: (Bà) Lê Thị Thanh Tuyền - Thư ký HĐQT

DĐ: 0909 609 223 - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  • Lưu ý: Trong trường hợp các cổ đông gửi phiếu biểu quyết quá thời hạn nêu trên hoặc không gửi ý kiến phản hồi về Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam thì xem như quý cổ đông đồng ý với nội dung trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

            CHỦ TỊCH

             (Đã ký)

     ĐOÀN THỊ ĐÔNG

 

Nơi nhận:

-    Cổ đông.

-    Lưu VT-TH.

 

* Xem:  Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: