Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2011
09.07.2011

CTY CỔ PHẦN KHO VẬN

MIỀN NAM

*****

Số: 244/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

Tp. HCM, Ngày 28 tháng 06 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011

( Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

-         Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

-         Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam,

-         Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị khóa 1 lần thứ 19 ngày 24/05/2011;

-         Căn cứ thông báo số 202/TB – HĐQT ngày 01/06/2011 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam;

-         Căn cứ Biên bản kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011, ngày 28/06/2011.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1/ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, số: 184/2011/KH-KVMN, ngày 16 tháng 05 năm 2011,với 1 số chỉ tiêu cơ bản sau:

-      Vốn điều lệ: 83,518 tỷ đồng,                -   Tổng doanh thu: 630 tỷ đồng,

-      Lợi nhuận trước thuế: 33 tỷ đồng,       -   Lợi nhuận sau thuế: 24,75 tỷ đồng.


Điều 2/ Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 thống nhất thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải, mã ngành: 522, chi tiết: Vận tải đa phương thức quốc tế.

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BT NĂM 2011

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

ĐOÀN THỊ ĐÔNG

Download: Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2011.

Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: