Nghị quyết số 193/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị
06.07.2011

CTY CỔ PHẦN KHO VẬN

MIỀN NAM

*****

Số: 193/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

Tp. HCM, Ngày 24 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty CP Kho vận Miền Nam

 

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;

- Căn cứ Biên bản họp số 192/BB-KVMN ngày 24/05/2011 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:  Thông qua báo cáo tài chính Quý 1 và tháng 4/2011:

Thông qua báo cáo tài chính Q1 và tháng 4/2011(như tài liệu gửi kèm). Đồng thời giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành công ty tiếp thu ý kiến kết luận của HĐQT như sau:

- Thống nhất chỉ đạo Tổng giám đốc và Kế toán trưởng thực thi lộ trình giảm công nợ đến cuối quý 2 năm 2011 giảm 29 tỷ như đã đăng ký, đồng thời thực hiện Nghị quyết của HĐQT số 519 ngày 06/11/2010… “Phải thu khách hàng ≤ 1.7 x phải trả người bán”. Thực  hiện nghiêm các quy định trả chậm và quy chế tài  chính Công ty về vấn đề này. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp chế tài để kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời, giảm thiểu các công nợ khó đòi có thể phát sinh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bổ sung cán bộ chủ chốt cho các đơn vị và văn phòng Công ty.

- Xem xét đánh giá lại công tác quản lý điều hành, việc bố trí sắp xếp nhân sự và cán bộ chủ chốt; việc quản lý các chi phí,… của ICD từ ngày 01/04/2010 đến nay để tìm ra những nguyên nhân, những khó khăn cần giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

- Nghiên cứu nhu cầu và thực trạng kho bãi, hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm quản lý… để đề xuất đầu tư mới hoặc nâng cấp, đáp ứng nhu cầu SXKD.

- Yêu cầu SDB chia lợi nhuận 2010 cho các cổ đông trong đó có Sotrans.

 

Điều 2:  Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2011:

Đồng ý thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2011 theo tờ trình (đã gửi HĐQT) với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 630 tỷ; lợi nhuận trước thuế 33 tỷ.

- Tuy nhiên, khi xem xét  đánh giá kết quả SXKD để so sánh cùng kỳ phải loại trừ phần doanh thu và lợi nhuận trước thuế từ hoạt động tài chính và hoạt động khác.

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tiến hành thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức gửi văn bản trong tháng 6/2011.

 

Điều 3:  Thông kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2/2010 và xét thưởng cho ban quản lý điều hành Công ty năm 2010:

1. Đồng ý thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2/2010 tỷ lệ 3% .

Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện.

2. Thông qua xét thưởng cho ban quản lý điều hành Công ty năm 2010:

- Thực hiện NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 về việc thưởng ban điều hành công ty bằng 3% (LNST-cổ tức) tương ứng số tiền: 476.936.974đ.

  • Đối tượng và số tiền được thưởng:

Tất cả cán bộ điều hành công ty tính đến ngày xét thưởng vẫn đang đảm nhận chức vụ, kinh doanh hiệu quả (Riêng cán bộ mới nghỉ hưu trong năm vẫn được thưởng):

+   HĐQT và BKS được thưởng 25% tổng nguồn =119,234,243đ.

+   Ban TGĐ và Kế toán trưởng được thưởng 40% tổng nguồn =190,774,790đ

+  Giám đốc, PGĐ xí nghiệp, chi nhánh và trưởng, phó phòng công ty được thưởng 35% tổng nguồn =166,927,941đ.

  • Hệ số thưởng từng chức danh:

+   Chủ tịch HĐQT, TGĐ hệ số 1.2

+   Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, Kế toán trưởng, hệ số 1.0. Riêng Ông Đức, trực tiếp làm Giám đốc ICD, đơn vị bị lỗ, hệ số 0.5.

+   Trưởng ban KS hệ số 0.8

+   Thành viên BKS hệ số 0.7.

+   Giám đốc, PGĐ xí nghiệp, chi nhánh và trưởng, phó phòng ban trực thuộc công ty ủy quyền Tổng Giám Đốc xét xếp hệ  số thưởng cho phù hợp.

HĐQT nhất trí ủy quyền TGĐ căn cứ các tiêu chí nêu trên để triển khai thực hiện.

HĐQT nhất trí yêu cầu TGĐ xây dựng các tiêu chí xét thưởng cho năm 2011 sớm và bổ sung các hình thức khen thưởng phù hợp khác để động viên kịp thời CB.CNV nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.


Điều 4:  Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2010:

1. Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT bằng 2% LNST =618,624,835đ. Trong đó:

+  Thù lao HĐQT và thư ký bằng 1.5% LNST =463,968,626đ.

+  Thù lao BKS bằng 0.5% LNST =154,656,209đ.

2. Cách chia: Thù lao HĐQT chia đều cho các thành viên căn cứ thời gian đảm nhận chức vụ. Thư ký công ty phụ cấp 500,000đ/ tháng.

+   Thù lao BKS: Trưởng ban hệ số 1.2

+   Thành viên hệ số 1.0


Điều 5Thông qua xếp lương cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc theo Quyết định bổ nhiệm.

a. Đồng ý xếp hệ số lương cứng: Của bà Đoàn Thị Đông - Chủ tịch HĐQT bậc 1/2, doanh nghiệp hạng 1, hệ số 6,97. Ông Đặng Vũ Thành – Tổng giám đốc hệ số 6,64 bậc 1/2 doanh nghiệp hạng 1 để làm cơ sở thực hiện bảo hiểm xã hội. Thời gian xếp lương từ ngày 01/05/2011.

b.
Lương khoán (lương Hệ số theo quy chế):

Không đồng ý bổ sung lương chức danh Chủ tịch HĐQT vào hệ thống thang bảng lương của công ty.

+  Bà Đoàn Thị Đông vẫn hưởng mức lương cũ (mức lương của Phó Tổng giám đốc hiện tại).

+  Đồng ý Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị được tính bằng từ 2 đến 3 lần so với các thành viên hội đồng quản trị và thống nhất mức Thù lao cụ thể của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị sẽ được xem xét thông qua ở phiên họp sau.

+  Ông Đặng Vũ Thành được hưởng mức lương với hệ số 5.5, bậc 2/5. Thời gian áp dụng từ 01/05/2011.

 

Điều 6Thông qua nội dung trong hợp đồng lao động ký với Tổng giám đốc mới.

Đồng ý thông qua các điều khoản và nội dung trong hợp đồng lao động ký với Tổng giám đốc mới với mức lương trên.

Giao Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng.

 

Điều 7Thông qua Tờ trình và phương án thành lập phòng Quản trị nhân sự Công ty.

Đồng ý thông qua tờ trình và phương án thành lập phòng Quản trị nhân sự Công ty.

Ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện. Khi có phòng Quản trị nhân sự, công tác quản trị nhân sự và hành chính thống nhất  tập trung về công ty .


Điều 8Thông qua các vấn đề phát sinh khác

- Ông Trần Huy Hiền, thành viên HĐQT nộp đơn xin từ chức lên HĐQT. HĐQT đồng ý chấp thuận thông qua đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Huy Hiền.

- HĐQT nhất trí tiến hành chuẩn bị nhân sự để thay thế trưởng ban kiểm soát chuẩn bị nghỉ hưu.

- Đồng ý thành phần tham dự họp hội đồng quản trị hàng quý bổ sung mời thêm Tổng giám đốc và Trưởng ban kiểm soát.

Điều 9Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BT NĂM 2011

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

ĐOÀN THỊ ĐÔNG

Download: Nghị quyết số 193/NQ-HĐQT