Nghị quyết số 233/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị
07.07.2011

CTY CỔ PHẦN KHO VẬN

MIỀN NAM

*****

Số: 233/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

Tp. HCM, Ngày 22 tháng 06 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty CP Kho vận Miền Nam

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 22/06/2011 của Ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

 QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý thông qua việc chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của Cty CP Kho Vận Miền Nam tại Công ty SDB Việt Nam của ông Trần Huy Hiền.


Điều 2: Đồng ý thông qua việc ủy quyền cho Ông Đặng Vũ Thành đại diện phần vốn của Cty CP Kho Vận Miền Nam tại Công ty SDB Việt Nam.


Điều 3: Đồng ý thông qua việc ủy quyền ông Đặng Vũ Thành ứng cử vào HĐQT công ty  SDB Việt Nam thay ông Trần Huy Hiền.


Điều 4: Thông qua việc sử dụng quỹ dự phòng tài chính để giải quyết việc bị truy thu, phạt thuế của 02 đơn vị là Xí nghiệp Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế và XN Dịch Vụ Kho Vận Giao Nhận với Tổng số tiền là 522.160.715 đ.


Điều 5: Thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Hà Nội như sau:

1. Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM TẠI HÀ NỘI

2. Địa chỉ chi nhánh:142 Phố Đội Cấn, Q. Ba Đình, Hà Nội.

3. Người đứng đầu chi nhánh:

3.1 Người đứng đầu chi nhánh đã đăng ký:

Họ và tên: ĐẶNG VŨ THÀNH Giới tính: Nam

Sinh ngày: 11/12/1969         Dân tộc Kinh                 Quốc tịch: VN

CMND số: 171431808    Ngày cấp: 09/03/2005 Nơi cấp: Công an Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: Số 97 Mật Sơn 2, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Chỗ ở hiện tại: CD 9 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

3.2 Người đứng đầu chi nhánh được thay đổi:

Họ và tên: VŨ THỊ DUNG Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 12/01/1982          Dân tộc Kinh                 Quốc tịch: VN

CMND số: 013314141      Ngày cấp: 14/6/2010        Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội.

Địa chỉ thường trú: Tổ 33 cụm 5. Phường Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 33 cụm 5. Phường Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội


 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BT NĂM 2011

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

ĐOÀN THỊ ĐÔNG

Download: Nghị quyết số 233/NQ-HĐQT