Nghị Quyết Hội đồng Quản trị - Khóa I lần 20
08.09.2011

CTY CỔ PHẦN KHO VẬN

MIỀN NAM

*****

Số: 353/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

Tp. HCM, Ngày 22 tháng 08 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

-         Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;

-         Căn cứ Biên bản họp số 352/BB-KVMN ngày 22/08/2011 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:      Thông qua báo cáo tài chính Quý II và 6 tháng/2011:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua báo cáo tài chính quý II và 6 tháng/2011 theo tài liệu đã gửi các thành viên.

Điều 2: Thông qua tờ trình về việc đề nghị giải thể Phòng Tổng hợp công ty:

Hội đồng quản trị đồng ý thông qua tờ trình về việc đề nghị giải thể Phòng Tổng hợp công ty và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện.

Điều 3: Thông qua đề nghị trích quỹ dự phòng tài chính để hỗ trợ Ông Lê Tiểu

Minh – Nguyên Giám đốc Chi nhánh công ty CP Kho vận Miền Nam tại

Hà Nội do chấm dứt hợp đồng lao động:

Hội đồng quản trị đồng ý thông qua và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện việc trích quỹ dự phòng tài chính để hỗ trợ Ông Lê Tiểu Minh – Nguyên Giám đốc Chi nhánh công ty CP Kho vận Miền Nam tại Hà Nội do chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với số tiền là 115.240.800 đồng bao gồm:  chi phí khách sạn, đi lại HN-TP.HCM họp với công ty (3 lần) và tiền hỗ trợ người lao động.

Điều 4: Thông qua đề nghị nâng lương cho Kế toán trưởng công ty:

Hội đồng quản trị đồng ý thông qua tờ trình đề nghị nâng lương cho Kế toán trưởng công ty từ bậc 4/6, hệ số 4,2 lên bậc 5/6, hệ số 4,6 từ 01/07/2011 và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện.

Điều 5: Thông qua việc dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011:

Hội đồng quản trị đồng ý thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 với mức tạm ứng là 10% và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện.

Điều 6: Thông qua  phương án thù lao của Hội Đồng Quản Trị và phụ cấp của thư ký Hội Đồng Quản Trị

Hội đồng quản trị đồng ý thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng Quản trị ( và các khoản tiền thưởng – nếu có) và phụ cấp thư ký Hội đồng quản trị kể từ năm 2011 như sau:

  • Chủ tịch HĐQT: hệ số 2.0
  • Phó Chủ tịch HĐQT: hệ số 1,2
  • Thành viên HĐQT: hệ số 1.0
  • Thư ký HĐQT: phụ cấp 600.000đ/tháng

Điều 7: Thông qua thông báo về việc đã cử người đại diện quyền lợi và nghĩa vụ công ty tại Hiệp Hội Kho vận Giao Nhận Việt Nam - VIFFAS.

Hội đồng quản trị đồng ý thông qua việc Chủ tịch HĐQT đã cử Ông Đặng Vũ Thành – Tổng Giám Đốc mới thay Ông Trần Huy Hiền ( đã nghỉ việc) đại diện cho quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty tại Hiệp Hội Giao nhận Kho vận Việt Nam –VIFFAS

Điều 8: Thông qua việc đề cử Ông Đặng Vũ Thành thay Ông Trần Huy Hiền đại diện phần vốn của Công ty tại SDB và tham gia vào HĐQT SDB Việt Nam:

Hội đồng quản trị đồng ý thông qua việc Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT cử Ông Đặng Vũ Thành – Tổng Giám Đốc thay Ông Hiền đại diện phần vốn của Công ty Sotrans tại SDB và tham gia vào HĐQT SDB Việt Nam.

Điều 9:        Thông qua các vấn đề phát sinh khác: Hội đồng quản trị nhất trí giao chủ  tịch HĐQT chỉ đạo Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện:

  • Nhanh chóng thành lập bộ phận kiểm soát nội bộ.
  • Xem xét đánh giá lại hiệu quả kinh doanh của ICD, tăng cường các biện pháp quản lý chi phí, các quy trình làm hàng, kiện toàn tổ chức, cán bộ… để nâng cao hiệu quả.
  • Tập trung chỉ đạo Xí nghiệp Vật tư Xăng dầu nhất là về quản lý chặt chẽ công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Nếu không chuyển đổi sẽ xem xét thu hẹp mảng kinh doanh nay.

Điều 10:       Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BT NĂM 2011

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

ĐOÀN THỊ ĐÔNG


Download:  Nghi_quyet_so_353NQ-HQT.pdf