Giải trình lợi nhuận sau thuế giảm hơn 10% giữa hai kỳ báo cáo
07.11.2011
Căn cứ thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2011, lợi nhuận trước thuế quý 3/2011 giảm so với quý 3/2010 số tiền là 1.791 triệu đồng tương ứng giảm 18.38%.

Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam (STG) giải trình lợi nhuận trước thuế quý 3/2011 giảm so với quý 3/2010 do các nguyên nhân như sau:

- Lợi nhuận khác giảm 5.449 triệu đồng gồm có:
  • Lợi nhuận thanh lý máy móc thiết bị sản xuất dầu nhớt Solube trong quý 3/2010: 5.339 triệu đồng.
  • Lợi nhuận thanh lý tài sản khác trong quý 3/2010: 110 triệu đồng.
- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2011 tăng hơn quý 3/2010 3.658 triệu đồng gồm có:
  • Lợi nhuận tài chính: 1.261 triệu đồng.
  • Lợi nhuận kinh doanh: 2.397 triệu đồng.

Công ty CP Kho vận Miền Nam (STG) xin giải trình với quý Sở và xác nhận mức lợi nhuận trên là hợp lý.

Download: Giải trình số 419

 

Nôi nhaän:                                                                                                             CHUÛ TÒCH HÑQT

-          Hoäi ñoàng quaûn trò;

-          Tröôûng Ban Kieåm soaùt;

-          Ban Toång giaùm ñoác

-          Kế toán trưởng;

Löu VT, TK (13)

Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: