Biên bản HĐQT Bất thường về Quy Chế Kế Toán Tài Chính
29.09.2011

 

CTY CỔ PHẦN KHO VẬN

         MIỀN NAM

             *****

     Số: 395/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 --------o0o-------

Tp. HCM, Ngày 29 tháng 09 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam được sửa đổi bổ sung lần thứ hai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2009, quy định thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Căn cứ Biên bản họp số  388/BB-KVMN ngày 15/09/2011 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.


NGHỊ QUYẾT

Điều 1:  Thông qua quy chế kế toán tài chính: (Quy chế đã gửi các thành viên HĐQT)

Sau khi xem xét, thảo luận Quy chế kế toán tài chính, các thành viên HĐQT đã nhất trí thông qua quy chế này. Riêng về điều 26: để phù hợp với yêu cầu quản trị phải kịp thời và hiệu quả, các thành viên HĐQT đã nhất trí bổ sung thêm khoản 5 như sau: “Ban điều hành sẽ báo cáo hàng quý với Hội đồng quản trị về tình hình chi hộ ”.

Các thành viên nhất trí giao Tổng giám đốc hoàn thiện quy chế nêu trên, trình chủ tịch HĐQT ký ban hành quyết định thực hiện kể từ ngày 01/10/2011.

Điều 2:    Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.


 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

ĐOÀN THỊ ĐÔNG


Download:  HDQT-BB-Bat_thuong_ve_QCKTTC.pdf

Nôi nhaän:                                                                                                             CHUÛ TÒCH HÑQT

-          Hoäi ñoàng quaûn trò;

-          Tröôûng Ban Kieåm soaùt;

-          Ban Toång giaùm ñoác

-          Kế toán trưởng;

Löu VT, TK (13)

Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: