Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011
04.11.2011

BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
( QUÝ 3 NĂM 2011)

Chỉ tiêu QUÝ 3/ 2011
1. Doanh thu bán háng và cung cấp dịch vụ 148,616,478,018
2. Các khoản giảm trừ   0
3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03) 148,616,478,018
4. Giá vốn hàng bán   119,829,423,462
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) 28,787,054,556
6. Doanh thu hoạt động tài chính                                                 1,771,614,227
7. Chi phí hoạt động tài chính                                                   -156,817,731
             Trong đó: Chi phí lãi vay                                           5,000,000
8. Chi phí bán hàng                                                              19,199,768,772
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                                                  3,558,362,151
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kd[30=20+(21-22)-(24+25)] 7,957,355,591
11. Thu nhập khác                                                                7,775,317
12. Chi phí khác                                                                 12,276,849
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)                                                    -4,501,532
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  (50=30+40) 7,952,854,059
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                                                  1,899,112,540
16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại                                                    0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=51-52-53) 6,053,741,519
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)                                                 725

Nôi nhaän:                                                                                                             CHUÛ TÒCH HÑQT

-          Hoäi ñoàng quaûn trò;

-          Tröôûng Ban Kieåm soaùt;

-          Ban Toång giaùm ñoác

-          Kế toán trưởng;

Löu VT, TK (13)