Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2011
04.11.2011

 

BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
( QUÝ 3 NĂM 2011)

 

Chỉ tiêu QUÝ 3/ 2011
1. Doanh thu bán háng và cung cấp dịch vụ 148,616,478,018
2. Các khoản giảm trừ 0
3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03) 148,616,478,018
4. Giá vốn hàng bán 119,829,423,462
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) 28,787,054,556
6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,771,614,227
7. Chi phí hoạt động tài chính -156,817,731
Trong đó: Chi phí lãi vay 5,000,000
8. Chi phí bán hàng 19,199,768,772
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,558,362,151
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kd[30=20+(21-22)-(24+25)] 7,957,355,591
11. Thu nhập khác 7,775,317
12. Chi phí khác 12,276,849
13. Lợi nhuận khác (40=31-32) -4,501,532
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 7,952,854,059
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,899,112,540
16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=51-52-53) 6,053,741,519
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 725

Nôi nhaän: CHUÛ TÒCH HÑQT

- Hoäi ñoàng quaûn trò;

- Tröôûng Ban Kieåm soaùt;

- Ban Toång giaùm ñoác

- Kế toán trưởng;

Löu VT, TK (13)