Nghị Quyết Hội đồng Quản trị - Khóa I lần 21
02.12.2011

 

CTY CỔ PHẦN KHO VẬN

MIỀN NAM

*****

Số: 469/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

Tp. HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

-  Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kho Vận Miền Nam được sửa đổi bổ sung lần thứ hai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2009, quy định thẩm quyền của Hội đồng quản trị,

-  Căn cứ Biên bản họp số  458/BB-KVMN ngaøy 04/11/2011 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính quý III  và 9 tháng đầu năm 2011: (Tài liệu đã gửi các thành viên)

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua báo cáo tài chính quý III và 9 tháng đầu năm 2011 theo tài liệu đã gửi các thành viên

Điều 2: Thông qua tờ trình về việc đề nghị thông qua Quy chế lương, thưởng  sửa đổi, bổ sung: ( Tài liệu đã gửi các thành viên)

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Quy chế lương, thưởng sửa đổi, bổ sung ( theo tài liệu gửi kèm) và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện.

Điều 3: Thông qua phương án đầu tư Kho Phú Mỹ:

Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng Giám đốc chỉ đạo tiến hành thuê  công ty thẩm định giá làm cơ sở xác định mức giá chuyển nhượng để đàm phán với đối tác.

Điều 4: Thông qua tờ trình về việc đề nghị thông qua Phương án phát hành cổ phiếu bổ sung vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng Giám Đốc lập kế hoạch nhu cầu vốn của Công ty trong thời gian tới và Phương án phát hành cụ thể, chi tiết để gửi HĐQT xem xét trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Điều 5: Thông qua các vấn đề phát sinh khác: Hội đồng quản trị nhất trí giao chủ  tịch HĐQT chỉ đạo Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện:

-  Tiếp tục rà soát, quản lý công nợ chặt chẽ và thường xuyên.

-  Xây dựng định mức chi phí tại ICD, Xí nghiệp Đại lý Giao nhận Vận Tải Quốc Tế, Xí nghiệp Dịch vụ Kho Bãi Cảng, Chi nhánh Hà Nội,  Xí nghiệp Đại lý Giao nhận Vận Tải Quốc Tế Tiêu Điểm.

-  Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý toàn công ty.

-  HĐQT nhất trí việc Tổng Giám Đốc tiến hành quyết định điều chuyển Ông Trần Mạnh Đức về Công ty và  bàn giao ICD từ 01/11/2011 là cần thiết và đúng thẩm quyền.

-  HĐQT thống nhất hủy bỏ quy định: “phải thu khách hàng < 1.7 x phải trả người bán” trong  Nghị Quyết HĐQT số 519/2010/NQ-HDQT ngày 06/11/2010  để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý công nợ và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.    


Nơi nhận:
-  Hội đồng quản trị;
-  Trưởng Ban Kiểm soát;
-  Ban Tổng giám đốc
-  Kế toán trưởng;
-  Lưu VT, TK (13).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

ĐOÀN THỊ ĐÔNG