Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4 - 2011
13.02.2012
Sotrans_LogoCăn cứ thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động sản xuật kinh doanh quý 4/2011, lợi nhuận sau thuế quý 4/2011 giảm so với quý 4/2010 số tiền là 1.250 triệu đồng tường đương giảm 19.04%.

Công ty CP Kho Vận Miền Nam (STG) giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4/2011 giảm so với quý 4/2010 do các nguyên nhân sau:

  • Lợi nhuận trước thuế quý 4/11 so với quý 4/10 giảm 527 triệu đồng do doanh thu quý 4/11 giảm so với quý 4.2010 số tiền 5.515 triệu đồng.
  • Chi phí thuế TNDN quý 4/11 so với quý 4/10 tăng 723 triệu đồng do thuế suất thuế TNDN năm 2011 cao hơn năm 2010 12.5%.
Công ty CP Kho Vận Miền Nam (STG) xin giải trình với quý Sở và xác nhận mức lợi nhuận trên là hợp lý.

Trân trọng cám ơn và kính chào.

Download: Giai_trinh_chenh_lech_loi_nhuan_quy_4-2011.pdf

Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: