Nghị Quyết Hội đồng Quản trị - Khóa I lần 22
01.03.2012

 

CTY CỔ PHẦN KHO VẬN

MIỀN NAM

*****

Số: 006/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

Tp. HCM, Ngày 27 tháng 02 năm 2012


NGHỊ QUYẾT H
ỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

-  Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;

-  Căn cứ Biên bản họp số 005/BB-HĐQT ngày 27/02/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Báo cáo quyết toán năm 2011 và báo cáo quyết toán quý IV năm 2011:

Hội đồng quản trị nhất trí chưa thông qua báo cáo tài chính đã trình mà sẽ xem xét thông qua báo cáo tài chính năm 2011 và báo cáo quyết toán quý IV năm 2011 sau khi có kết quả  báo cáo kiểm toán năm 2011.

 

Điều 2: Về chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2012-2017; kế hoạch tăng vốn điều lệ phục vụ cho kế hoạch SXKD nhiệm kỳ II;

HĐQT nhất trí như sau:

-  Chưa thông qua chiến lược phát triển  kinh doanh giai đoạn 2012-2017 và kế hoạch tăng vốn ở kỳ họp này.

-  Hiện  các  tài liệu nghiên cứu thị trường, kho bãi và phương án đề nghị tăng vốn đã có đầy đủ, tuy nhiên các tài liệu này chưa được liên kết chặt chẽ với nhau; do đó, giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc chuẩn bị lại hồ sơ để xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh và phương án phát hành vốn hoàn chỉnh; Ban điều hành gửi tài liệu cho HĐQT trước thời gian họp HĐQT ít nhất 2 tuần (tính từ khi bộ tài liệu trên đầy đủ) và HĐQT sẽ có ý kiến phản hồi, đóng góp để hoàn thiện phương án trước khi HĐQT họp thảo luận trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

 

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông sắp tới:

HĐQT nhất trí chưa thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 trong kỳ họp này mà  chờ báo cáo kiểm toán năm 2011và xem xét thông qua cùng với chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2012-2017.

Điều 4: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II giai đoạn 2012-2017:

HĐQT nhất trí chốt danh sách cổ đông tham gia Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2012 vào ngày 15/03/2012 và dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2012. 

 

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc kế hoạch thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2011:

HĐQT nhất trí  thông qua tờ trình về việc kế hoạch thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2011với tỷ lệ là 10% bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2011 cùng ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2012 là ngày 15/03/2012 và ủy quyền Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện.

 

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế bổ nhiệm cán bộ, Nội quy lao động: (tài liệu gửi kèm)

HĐQT nhất trí chưa thông qua Quy chế bổ nhiệm cán bộ và Nội quy lao động (sửa đổi, bổ sung) trong kỳ họp này vì sắp kết thúc nhiệm kỳ I của HĐQT và bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới trong Đại hội đồng cổ đông năm 2012 sắp tới. Do đó, HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ xem xét sau.

 

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, bổ sung số thành viên HĐQT và thay thế trưởng BKS theo công văn số 94/2012/SGDHCM-NY ngày 10/01/2012 của Sở GDCK:

HĐQT nhất trí thông qua tờ trình liên quan công văn số 94/2012/SGDHCM-NY ngày 10/01/2012 của Sở GDCK như sau:

-  Sửa đổi Điều lệ phù hợp với khoản 5 Điều 104 Luật Doanh Nghiệp.

-  SCIC và VCSC chuẩn bị nhân sự để đề cử tham gia vào HĐQT trong Đại hội đồng cổ đông 2012 sắp tới để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo đúng Khoản 1 Điều 11 Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

-  Do Ban kiểm soát sắp hết nhiệm kỳ nên tạm thời để Trưởng BKS tiếp tục đảm nhận chức vụ đến Đại hội đồng cổ đông kỳ này sẽ bầu lại và đáp ứng qui định của Bộ Tài chính.

 

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.


Nơi nhận:
-  Hội đồng quản trị;
-  Trưởng Ban Kiểm soát;
-  Ban Tổng giám đốc;
-  Kế toán trưởng;
-  Lưu VT, TK (13).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

ĐOÀN THỊ ĐÔNG

 

Download: HDQT-NQ- Khoa I lan 22-.pdf