Thông báo chốt danh sách cổ đông
01.03.2012

TY CỔ PHẦN KHO VẬN

MIỀN NAM

*****

Số:  058/TB - KVMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

Tp. HCM, Ngày 29 tháng 02 năm 2012

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2011

 

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM

- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

 

Tổ chức phát hành:
Tên giao dịch:
Trụ sở chính:
Điện thoại:
Sàn giao dịch:
Công Ty CP Kho Vận Miền Nam
SOTRANS
1B Hoàng Diệu, P13, Q4, TPHCM
08.38266594, Fax: 08.38266593
HOSE
          

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:
Mã chứng khoán:
Loại chứng khoán:
Mệnh giá:
Ngày đăng ký cuối cùng:
Cổ phiếu Công Ty CP Kho Vận Miền Nam
STG
cổ phiếu phổ thông
10.000 đồng
15/03/2012

         

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên

Lý do và mục đích sử dụng: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2011.

a. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012:

-         Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

-         Ngày tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau

-         Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau

b.   Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2011:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: 06/04/2012

- Địa điểm thực hiện:

  • Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại tại Phòng Kế toán tài chính – Công ty CP Kho Vận Miền Nam – 1B Hoàng Diệu, P13, Q4, HCM từ 8h-11h30 và 13h -17h30 các ngày làm việc trong tuần, riêng thứ 7 từ 8h-11h30 từ ngày 06/04/2012 và xuất trình Chứng minh nhân dân và Sổ cổ đông.

 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.


Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu: VT, KT


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

ĐOÀN THỊ ĐÔNG

 

Download: thong_bao_chot_danh_sach_co_dong.pdf

  STG

Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: