Sotrans thông báo tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012
20.03.2012

 

CTY CỔ PHẦN KHO VẬN
MIỀN NAM
*****

Số:  078/TB - KVMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o-------

Tp. HCM, Ngày 20 tháng 03 năm 2012

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

 

-  Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam;

-  Căn cứ Biên bản cuộc họp số 005/BB-KVMN của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam ngày 27/02/2012.

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1. Thời gian: Từ 8h30’ đến 12h00’, Thứ năm ngày 19/04/2012.

2. Địa điểm: Hội trường LION (lầu 2), số 11-13 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP.HCM.

3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Kho Vận Miền Nam.

4. Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

- Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2011; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011.

- Đề xuất phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2012.

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Kế hoạch phát triển giai đoạn 2012 – 2016.

- Phương án tăng vốn điều lệ và các tờ trình có liên quan.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2012.

- Sửa đổi điều lệ.

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2 (2012 – 2016).


5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự đại hội. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

- Đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký và giấy ủy quyền bằng đường bưu điện hoặc fax để xác nhận tham dự Đại hội về Văn phòng Công ty trước 11h00’ ngày 15/04/2012.

- Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính).


6. Tài liệu: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được đăng trên website www.sotrans.com.vn (chuyên mục cổ đông).

Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam

1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.

Điện thoại: (08) 3825 3009 - Fax: (08) 3826 6593

Người liên hệ: (Ms.) Trần Thùy Dương - Thư ký HĐQT

DĐ: 0933 266 133 - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


                                                                                                 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐOÀN THỊ ĐÔNG

(đã ký)


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: