Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
04.04.2012

doc1


Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cp Kho Vận Miền Nam:
(Click vào các liên kết bên dưới để tải về tài liệu)

0. Danh mục tài liệu.

1. Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

2. Chương trình Đại hội.

3. Mẫu Giấy ủy quyền.

4. Quy chế làm việc của Đại hội.

5. Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị.

6. Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát.

7. Báo cáo tình hình hoạt động - kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

8. Kế hoạch tài chính năm 2012.

9. Tờ trình định hướng phát triển hoạt động 2012 – 2016.

10. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011.

11. Tờ trình thưởng Ban điều hành năm 2011.

12. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ.

13. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

14. Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ.

15. Tờ trình trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2012.

16. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012.

17. Thể thức biểu quyết tại đại hội.

18. Qui chế đề cử ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

19. Thể lệ bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

20. Đơn đề cử, ứng cử, sơ yếu lý lịch các ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát:


21. Báo cáo kiểm toán năm 2011.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của công ty CP Kho vận Miền Nam (Sotrans) cũng sẽ được cung cấp trực tiếp tại nơi tổ chức đại hội vào ngày tổ chức đại hội.
  • Thời gian họp: Từ 8h30’ đến 12h00’, Thứ năm ngày 19/04/2012.
  • Địa điểm: Hội trường LION (lầu 2), số 11-13 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP.HCM.
Sotrans.

Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: