Nghị Quyết Hội đồng Quản trị - Khóa I lần 23
06.04.2012

 

CTY CỔ PHẦN KHO VẬN

MIỀN NAM

*****

Số: 021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

Tp. HCM, Ngày 05 tháng 04 năm 2012


NGHỊ QUYẾT H
ỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

-         Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;

-         Căn cứ Biên bản họp số 010/BB-HĐQT ngày 30/03/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty  Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:    Thông qua các vấn đề về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 cụ thể như sau:

- Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2011.

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và nhiệm kỳ 2007-2011

- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động – kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD, tài chính, đầu tư năm 2012 và định hướng phát triển giai đoạn 2012 -2016.

- Thông qua các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

 • Tờ trình thưởng ban điều hành công ty năm 2011 với mức thưởng cụ thể như sau:

Thưởng Ban điều hành công ty = 3% (LNST - cổ tức) =  219,651,572 VNĐ.

 • Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011
 • Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 cụ thể:
  • Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty (2% LNST):      487,500,000 VNĐ
  • Thù lao Ban kiểm soát (0.5%LNST):                     121,875,000 VNĐ
 • Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2012.
 • Tờ trình về chủ trương Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2012 nhằm phục vụ đầu tư kho bãi Phú Mỹ giai đoạn 2012-2016.
 • Tờ trình bổ sung ngành nghề trong giấy đăng ký kinh doanh cụ thể: xuất nhập khẩu ủy thác.
 • Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ.
 • Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012.

- Thông qua Quy chế, thể lệ, biểu mẫu bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 -2016; Quy chế làm việc của Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 


Nơi nhận:
-  Hội đồng quản trị;
-  Trưởng Ban Kiểm soát;
-  Ban Tổng giám đốc;
-  Kế toán trưởng;
-  Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

ĐOÀN THỊ ĐÔNG

 

Download: HĐQT-NQ- Khoa I lan 23.pdf