Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Sotrans năm 2012
21.04.2012

CTY CỔ PHẦN KHO VẬN

MIỀN NAM

*****

Số: 025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

Tp. HCM, Ngày 19 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) được đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 21/10/2009;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam ngày 19/04/2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 19/04/2012 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thống nhất thông qua các báo cáo:

 1. Báo cáo hoạt động năm 2011 và nhiệm kỳ I (2007 – 2011) của Hội đồng quản trị.
 2. Báo cáo về hoạt động kiểm soát năm 2011 của Ban kiểm soát.
 3. Báo cáo tài chính năm 2011 (đã được kiểm toán).

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:                                                                       Đvt: đồng

-  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:                                      619.669.801.000

-  Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:                           619.669.801.000

-  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:                                       31.790.149.955

-  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:                                   24.025.433.074

-  Lãi cơ bản trên cổ phiếu:                                                                                       2.877

-  Tài sản ngắn hạn:                                                                                123.923.083.960

-  Tài sản dài hạn:                                                                                      38.643.473.902

 • Tổng tài sản:                                                                                 162.566.557.862

- Nợ phải trả:                                                                                               36.685.793.030

- Nguồn vốn:                                                                                              125.880.764.832

+ Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu:                                               83.518.570.000

 • Tổng cộng nguồn vốn:                                                                162.566.557.862
2. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2012.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2012 theo đề xuất tại đại hội như sau:

- Doanh thu: 660 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện 2011.

- Lợi nhuận trước thuế: 34 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện 2011.


3. Tờ trình thưởng ban điều hành công ty năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 không thông qua tờ trình thưởng Ban điều hành công ty năm 2011.


4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 theo đề xuất tại đại hội như sau:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% Lợi nhuận sau thuế):                      1.201.271.654 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển (10% Lợi nhuận sau thuế):                                      2.402.543.307 đồng

- Quỹ dự phòng tài chính (3% Lợi nhuận sau thuế):                                       720.762.992 đồng

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (9,14% Lợi nhuận sau thuế):                         2.196.515.722 đồng

- Quỹ từ thiện xã hội:                                                                                              200.000.000 đồng

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (2% Lợi nhuận sau thuế):                           480.508.661 đồng

- Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn điều lệ (20%):                                                       16.703.714.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:                                                                 120.116.737 đồng


5. Định hướng phát triển hoạt động 2012 – 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 không thông qua Tờ trình định hướng phát triển hoạt động 2012 – 2016 đồng thời đề nghị HĐQT xây dựng lại đề án kinh doanh, chiến lược phát triển trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.


6. Tờ trình trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thống nhất thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 là 2,5% lợi nhuận sau thuế bao gồm:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thư ký công ty: 2 % Lợi nhuận sau thuế.

- Thù lao Ban kiểm soát: 0,5% Lợi nhuận sau thuế.


7. Kế hoạch tài chính năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thống nhất thông qua kế hoạch tài chính năm 2012 đề xuất tại đại hội với 4 chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 660 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 34 tỷ đồng.

- Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn điều lệ: 20%.

- Tổng quỹ lương được trích = 59% (Tổng thu – Chi phí trước lương).


8. Phương án phát hàng thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 không thông qua tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ đồng thời đề nghị HĐQT xây dựng lại đề án kinh doanh, chiến lược phát triển trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.


9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu, mã ngành: 8299; chi tiết: xuất nhập khẩu uỷ thác. (mã ngành có thể thay đổi theo hướng dẫn và yêu cầu phát sinh của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM nhằm đảm bảo chính xác theo hệ thống ngành nghề quy định).


10. Sửa đổi bổ sung điều lệ.


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thống nhất thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ như sau:

- Bổ sung khoản 9 tại Điều 21 – Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với khoản 5 Điều 104 Luật Doanh Nghiệp: “Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”.

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 35 – Thành viên Ban kiểm soát, phù hợp với Khoản 2 Điều 18 Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính: Bổ sung thêm “Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán, không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán tài chính và không phải là Giám đốc tài chính của Công ty.”


11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012.


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 nhất trí thông qua việc ủy quyền Ban kiểm soát phối hợp Tổng Giám Đốc tiến hành lựa chọn một đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012 phù hợp với quy định của Bộ Tài Chính và  theo danh sách đề nghị sau:

 1. PricewaterhouseCoopers Việt Nam.
 2. Deloitte Việt Nam.
 3. KPMG Việt Nam.
 4. Ernst & Young Việt Nam.
 5. Grant Thornton Việt Nam.

12. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tiến hành bầu lại Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2012 – 2016. Nhiệm kỳ mới là 05 năm, sẽ kết thúc vào Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. ĐHĐCDTN năm 2012 thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 thành viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 người.

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 như sau:

Hội đồng quản trị:

 1. Bà Đoàn Thị Đông.
 2. Ông Trần Mạnh Đức.
 3. Ông Đinh Quang Hoàn.
 4. Ông Khuất Tùng Phong.
 5. Ông Đặng Vũ Thành.

Ban kiểm soát:

       1. Bà Nguyễn Vũ Hoài Ân.
       2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà.
       3. Ông Ngô Lê Quang Tín.


13. Hiệu lực của Nghị quyết.


Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 14 giờ 40 phút, ngày 19/04/2012. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành, giao Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

                                                                                TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2012

                                                                                                   CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                  ĐOÀN THỊ ĐÔNG

Nơi nhận:

-    Cổ đông.
-    Lưu HĐQT.


Download: Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Sotrans.
Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: