Nghị quyết HĐQT khóa II lần thứ 2 số 037/NQ-HĐQT
10.07.2012

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 037/
NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o-------

Tp. HCM, Ngày 29 tháng 06 năm 2012


NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

 

-  Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;
-  Căn cứ Biên bản họp HĐQT khóa II lần thứ 2 ngày 27/06/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty  Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 194/KVMN-KTTC về việc vay vốn tại ngân hàng Vietcombank với hạn mức tín dụng 70 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 194/KVMN-KTTC về việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM với hạn mức tín dụng 70 tỷ đồng, cụ thể:

- Đề nghị ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM cho Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam được vay tiền với hạn mức: 70.000.000.000 đồng ( bảy mươi tỷ đồng) để bổ sung vốn lưu động, thanh toán các chi phí cho hoạt động của công ty. Hạn mức này đã bao gồm hạn mức tín dụng miễn ký quỹ.

- Dùng bất động sản tọa lạc tại 18 Hoàng Diệu, P12, Q4, TP.HCM thế chấp cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM để đảm bảo cho việc vay vốn nói trên.

- Cử Ông Đặng Vũ Thành – Tổng Giám Đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ vay vốn liên quan đến việc vay vốn nói trên tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi  nhánh TP.HCM

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 201/KVMN-KTTC ngày 26/06/12 về việc kết quả chào thầu cạnh tranh để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo số 201/KVMN-KTTC ngày 26/06/12 về việc kết quả chào thầu cạnh tranh để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012 là công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 034/KVMN-KTTC ngày 27/06/12 về tỷ lệ phân chia thù lao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II năm 2012.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 034/KVMN-KTTC ngày 27/06/2012 về tỷ lệ phân chia thù lao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II năm 2012. Hệ số cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2.0

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.2

- Thành viên Hội đồng quản trị: 1.0

- Thư ký Hội đồng quản trị: phụ cấp 1.000.000 đồng /tháng

Thù lao tạm ứng sẽ được thanh toán hàng quý sau khi có báo cáo tài chính quý, riêng thù lao quý 4 sẽ được quyết toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kiểm toán năm.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 192/TTr-KMN ngày 21/06/12 về việc hỗ trợ phương tiện đi lại cho Tổng Giám Đốc công ty.

Hội đồng quản trị nhất trí cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc sử dụng xe ô tô của công ty để phục vụ việc đi lại nhưng không được sử dụng vào công việc cá nhân. Cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất, hư hỏng xảy ra đối với xe ô tô khi sử dụng.

Nội dung này sẽ được đưa vào Nội quy lao động khi sửa đổi, bổ sung.

Điều 5: Thông qua việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 về việc xây dựng, bổ sung Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2012 -2016, phương án tăng vốn điều lệ phục vụ đầu tư:

- Hội đồng quản trị giao chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Ban xây dựng chiến lược giai đoạn 2012 -2016.

- Công ty gửi tài liệu chậm nhất ngày 15/07/12 để Hội đồng quản trị và các cổ đông lớn   tham gia đóng góp ý kiến.

- Ban xây dựng chiến lược giai đoạn 2012 -2016 sẽ tổng hợp ý kiến đóng góp của Hội đồng quản trị, các cổ đông lớn và hoàn thiện trước khi trình HĐQT xem xét  chậm nhất khoảng cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 năm 2012 .

- Tổng Giám đốc sẽ trình bày chi tiết các nội dung nêu trên, kết quả SXKD 6 tháng năm 2012 và giải pháp hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012 trước Hội đồng quản trị tại cuộc họp Hội đồng quản trị dự kiến tổ chức cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 năm 2012.

- Sau khi được HĐQT thông qua, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét, quyết định.

 Điều 6: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012:

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Bà Đoàn Thị Đông quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 để thông qua định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2012 -2016 và phương án tăng vốn điều lệ phục vụ đầu tư.

Điều 7: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 


Nơi nhận:

-    Hội đồng quản trị;
-    Trưởng Ban Kiểm soát;
-    Ban Tổng giám đốc;
-    Lưu VT, TH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)

ĐOÀN THỊ ĐÔNG


Download: 037-HQT-NQ-Khóa II-lần thứ 2.pdf

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nôi nhaän:                                                                                                           CHUÛ TÒCH HÑQT


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: