Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2012
16.07.2012

 

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 220  /TB-KVMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o-------

Tp. HCM, Ngày 16 tháng 07 năm 2012

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2012


Kính gửi:         - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM


Tổ chức phát hành:          Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam

Tên giao dịch:                   SOTRANS

Trụ sở chính:                    1B Hoàng Diệu, P13, Q4, TPHCM

Điện thoại:                         08.38266594, Fax: 08.38266593

Sàn giao dịch:                  HOSE

 

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

 

Tên chứng khoán:            Cổ phiếu Công Ty CP Kho Vận Miền Nam

Mã chứng khoán:              STG

Loại chứng khoán:           Cổ phiếu phổ thông

Mã ISIN:                              VN000000STG3

Mệnh giá:                           10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2012

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp:  Công ty sẽ thông báo sau.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK;

- Lưu VT-TK

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)

ĐOÀN THỊ ĐÔNG

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT Khóa II lần thứ 2 số 037/NQ-HĐQT ngày 29/06/2012  về việc nhất trí tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012

Download: 

Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2012

Nghị quyết HĐQT Khóa II lần thứ 2Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: