Nghị quyết HĐQT khoá II lần thứ 5 số 054/NQ-HĐQT
15.08.2012
CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 054/NQ-HĐQT                                           TP.HCM, ngày  15 tháng 08 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT khóa II lần thứ 5 số 053/BB-HĐQT ngày 14/08/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty  Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:  Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 đã được kiểm toán

HĐQT nhất trí thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 đã được kiểm toán.

Điều 2:  Thông qua Tờ trình số 043/TTr-HĐQT ngày 26/07/12 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012.

HĐQT nhất trí thông qua tờ trình tạm 043/TTr-HĐQT ngày 26/07/12 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 với mức tạm ứng 12%. và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện.

Điều 3:  Thông qua các văn bản, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012:

1. Thông qua Tờ trình số 046/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 08 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty CP Kho Vận Miền Nam.

HĐQT nhất trí thông qua tờ trình 046 /TTr-HĐQT ngày 13/08/12 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cụ thể như sau:

Nội dung hiện tại

Nội dung sửa đổi

Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
  a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
  b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty
  c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
  a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
  b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty
  c. Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 21:

 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

Điều 21:

 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty


2. Thông qua Tờ trình số 047/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 08 năm 2012 về việc bổ sung  01 thành viên HĐQT tham gia HĐQT nhiệm kỳ II
.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 047/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 08 năm 2012 về việc bổ sung  01 thành viên HĐQT tham gia HĐQT nhiệm kỳ II, nâng tổng số thành viên HĐQT lên 06 thành viên.

3. Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2012

4. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2012

5. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường 2012

6. Quy chế đề cử , ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II.

7. Thể lệ biểu quyết.

8. Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

9. Mẫu phiếu biểu quyết

Điều 4Hội đồng quản trị chỉ đạo về tình hình công nợ:

HĐQT yêu cầu thực hiện cam kết giảm công nợ của TGĐ đến 31/12/2012 công nợ toàn công ty giảm 20% tương đương chỉ còn 58 tỷ, riêng XNQT công nợ giảm dưới 20 tỷ.

Điều 5:  Hội đồng quản trị chỉ đạo việc tái cơ cấu công ty:

Hội đồng quản trị nhất trí tiến hành theo phương án sau:

 • Lĩnh vực giao nhận: sát nhập bộ phận giao nhận của XNĐLGNVT Quốc tế vào XN Kho Vận Giao Nhận bắt đầu trong tháng 09 và hoàn tất trong năm 2012, giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo thực hiện.
 • Về phân phối dầu nhờn Vavoline: thông báo với đối tác không gia hạn hợp đồng. Hợp đồng sẽ chấm dứt vào cuối tháng 9 và ngưng cung cấp phân phối sản phẩm dầu nhờn Vavoline từ 01/10/2012.

Điều 4:  Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

                                                                                       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                              CHỦ TỊCH HĐQT
                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                             ĐOÀN THỊ ĐÔNG

Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, TH

Download:  Nghị Quyết HĐQT Khoá II số 054/NQ-HĐQT

 


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: