Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012
15.08.2012

CTY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

(SOTRANS)

*****

Số: 048/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

Tp. HCM, Ngày  14   tháng  08   năm 2012

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam.

- Căn cứ Nghị quyết số 037/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam ngày 29/06/2012.

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

 Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 như sau:

1. Thời gian: Từ 8h00’ đến 12h00’, Thứ Năm ngày 30/08/2012.
2. Địa điểm: Hội trường LION (lầu 2), số 11-13 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP.HCM.
3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Kho Vận Miền Nam.
4. Nội dung đại hội:

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2012 – 2017) nâng tổng số thành viên HĐQT lên 06 thành viên.

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ.

- Và các nội dung khác.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, được xem là tự nguyện từ bỏ quyền tham dự đại hội. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

- Đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy đăng ký và giấy ủy quyền bằng đường bưu điện hoặc fax để xác nhận tham dự Đại hội về Văn phòng Công ty trước 11h00’ ngày 27/08/2012.

- Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính).

6. Tài liệu: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 được đăng trên website www.sotrans.com.vn (chuyên mục cổ đông).
7. Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam

1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.

Điện thoại: (08) 3940 0947 - Fax: (08) 3826 6593

Người liên hệ: (Mr) Lê Minh Hải

DĐ: 0909 588 960 - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

                                                                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                CHỦ TỊCH
                                                                                  (Đã ký)
                                                                            ĐOÀN THỊ ĐÔNG

* Phần cổ đông xác nhận tham dự đại hội:

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

  [   ] Có tham dự đại hội.
  [   ] Ủy quyền người khác.
  [   ] Không tham dự đại hội.


Download: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường năm 2012Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: