Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012
21.08.2012


CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:  251 /TB-KVMN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Thực hiện thanh toán tạm ứng
cổ tức đợt 1 năm 2012


TP.HCM, ngày  17  tháng  08  năm 2012

 

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện

thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012)

Tên Tổ chức phát hành:   Công Ty CP Kho Vận Miền Nam

Tên giao dịch:                    SOTRANS

Trụ sở chính:                     1B Hoàng Diệu, P13, Q4, TPHCM

Điện thoại:                          08.38266594

Fax:                                      08.38266593

Sàn giao dịch:                   HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:            Cổ phiếu Công Ty CP Kho Vận Miền Nam

Mã chứng khoán:               STG

Mã ISIN:                               VN000000STG3

Loại chứng khoán:            Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá:                            10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/09/2012

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

1. Lý do và mục đích

Thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền

 2. Nội dung cụ thể

* Trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 21/09/2012

- Địa điểm thực hiện:

  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức  tại Phòng Kế toán tài chính – Công ty CP Kho Vận Miền Nam – 1B Hoàng Diệu, P13, Q4, HCM từ 8h-11h30 và 13h -17h30 các ngày làm việc trong tuần, riêng thứ 7 từ 8h-11h30 từ ngày 21/09/2012 và xuất trình Chứng minh nhân dân và Sổ cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.


Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK TP.HCM;

- Lưu: VT, KT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

ĐOÀN THỊ ĐÔNG


Download:
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012.
Thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

 

cialis

 


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: