Nghị quyết HĐQT khoá II lần thứ 6 số 058/NQ-HĐQT
28.08.2012

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 058/NQ-HĐQT                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                          TP.HCM, ngày 27 tháng 08  năm 2012


 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty CP Kho vận Miền Nam

-  Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam được bổ sung sửa đổi lần thứ ba đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2012,

-  Căn cứ Biên bản họp số  057 /BB-HĐQT ngày 27/08/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:  Nhất trí thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Khuất Tùng Phong.


Điều 2: Nhất trí bổ nhiệm  Ông Trần Quyết Thắng (thay Ông Khuất Tùng Phong) làm thành viên Hội đồng quản trị  Công ty CP Kho vận Miền nam nhiệm kỳ 2012-2016.


Điều 3:  Nhất trí không sửa điều 20 của Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam mà giữ nguyên như điều lệ hiện nay.


Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

                                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                                            

                                            CHỦ TỊCH HĐQT

                                                  (Đã ký)

                                          ĐOÀN THỊ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT, TH (15)


Download: Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ II lần thứ 6 số 058/NQ-HĐQT

 
Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: