Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012
31.08.2012

 

CTY CỔ PHẦN KHO VẬN

MIỀN NAM

*****

Số: 060/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

Tp. HCM, Ngày 30 tháng 08 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 19/04/2012;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam ngày 30/08/2012.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 30/08/2012 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Sửa đổi bổ sung điều lệ:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 thống nhất thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ như sau:

 Nội dung hiện tại

 Nội dung sửa đổi

 Điều 21:

  1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

 Điều 21:

  1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;


2.
Bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Quyết Thắng thay Ông Khuất Tùng Phong làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2016.


3.
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 thống nhất thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016, nâng tổng số thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 lên 06 (sáu) thành viên.

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách thành viên bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 trúng cử như sau:

TT

 Họ và tên

Tỉ lệ đồng ý

1

 Lê Việt Thành

99,91 %


4.
Hiệu lực của Nghị quyết:

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 Công ty CP Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 30/08/2012. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ban hành, giao Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

                                                                            TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

                                                                                                              CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                               ĐOÀN THỊ ĐÔNG

Nơi nhận:
-    Cổ đông.
-    Lưu HĐQT.

 

Download: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012.

 

cialis

 


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: