Nghị quyết HĐQT khoá II lần thứ 7 số 064/NQ-HĐQT
20.11.2012
CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 064/NQ-HĐQT

                                                                                              TP.HCM, ngày  16 tháng 11 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT khóa II lần thứ 7 số 063/BB-HĐQT ngày 15/11/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty  Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:  Thông qua Báo cáo tài chính quý III và 9 tháng năm 2012.

HĐQT nhất trí thông qua kết quả báo cáo tài chính quý III và 9 tháng năm 2012.

Điều 2Hội đồng quản trị chỉ đạo về tình hình công nợ:

HĐQT yêu cầu TGĐ chỉ đạo  Kế toán trưởng công ty phải có báo cáo chi tiết  về công nợ công ty đến hết ngày 30/10/2012, trong đó ghi rõ tuổi nợ, nợ trong hạn, nợ quá hạn, trích lập dự phòng, phân định rõ  trách nhiệm .

Điều 3:  Hội đồng quản trị chỉ đạo công tác trọng tâm trong quý IV năm 2012:

HĐQT yêu cầu Ban điều hành công ty:

  • Nghiên cứu và đưa ra lộ trình thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin  vào trong công tác quản lý, đặc biệt là lĩnh vực kế toán tài chính.
  • Hoàn thành chiến lược phát triển công ty và kế hoạch năm 2013 vào cuối tháng 11/2012.
  • Đánh giá các cán bộ đương nhiệm sắp hết nhiệm kỳ bổ nhiệm và có phương án đề nghị tái bổ nhiệm hoặc thay thế trình HĐQT xem xét.

Điều 4:  Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

                                                                                                       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                               CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                              ĐOÀN THỊ ĐÔNG


Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;

- Trưởng Ban Kiểm soát;

- Ban Tổng Giám đốc;

- Lưu VT, T.


Download: Nghị quyết HĐQT khoá II số 064/NQ-HĐQT

 

 


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: