Nghị quyết HĐQT khoá II lần thứ 8 số 066/NQ-HĐQT
02.01.2013

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 066/NQ-HĐQT                                             TP.HCM, ngày 28 tháng 12  năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

-  Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam được bổ sung sửa đổi lần thứ ba đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2012,

-  Căn cứ Biên bản họp số  065/BB-HĐQT ngaøy 28/12/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:  Nhất trí thông qua việc từ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam của Bà Đoàn Thị Đông kể từ ngày 01/01/2013.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

                                                                                             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                     CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                            (Đã ký)

 

                                                                                                   ĐOÀN THỊ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;

- Trưởng Ban Kiểm soát;

Ban Tổng giám đốc;

Lưu VT, TH (15)


Download:  Nghị quyết HĐQT khoá II lần thứ 8 số 066/NQ-HĐQTCác bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: