Nghị quyết HĐQT khoá II lần thứ 9 số 068/NQ-HĐQT
24.01.2013

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 068 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 23  tháng 01  năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam;

- Căn cứ Biên bản họp số 067/BB-HĐQT ngaøy 23/01/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1Báo cáo kết quả SXKD 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013:

- HĐQT yêu cầu TGĐ tính toán lại số liệu kế hoạch, bổ sung các vấn đề, đặc biệt là về kiểm soát tài chính và việc kết nối giữa Công ty và đơn vị trình HĐQT vào cuối tháng 2/2013.


Điều 2:  Đánh giá các cán bộ đương nhiệm hết nhiệm kỳ bổ nhiệm:

- HĐQT nhất trí tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Mạnh Đức.

- HĐQT nhất trí kéo dài thời hạn giữ chức Kế toán trưởng của Ông Trương Văn Thuần đến hết ngày 30/06/2013; đồng thời  giao TGĐ chuẩn bị phương án cơ cấu lại phòng  Tài chính kế toán công ty và nhân sự trình HĐQT xem xét.


Điều 3:  Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2012 - 2016

- HĐQT yêu cầu TGĐ bổ sung thêm bảng đánh giá các chỉ tiêu tài chính; thời gian,  lộ trình và thực hiện các kế hoạch trong chiến lược 2012 -2016 để trình HĐQT xem xét.


Điều 8Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

                                                                           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                   CHỦ TỊCH HĐQT
                                                                                          (Đã ký)
                                                                                

                                                                                   ĐOÀN THỊ ĐÔNG

Nơi nhận:

-          Hội đồng quản trị;

-          Trưởng Ban Kiểm soát;

-          Ban Tổng giám đốc;

-          Lưu VT, TH (13)


Download:  Nghị quyết HĐQT khoá II lần thứ 9 số 068/NQ-HĐQT

Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: