Tái bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Sotrans
08.02.2013
Ngày 30/01/2013, Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam (Mã CK: STG) đã có Quyết định số 069/QĐ-HĐQT và 070/QĐ-HĐQT về việc tái bộ nhiệm cán bộ chủ chốt như sau:
  • Tái bổ nhiệm Ông Trần Mạnh Đức giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam. Thời gian giữ chức vụ là: 3 năm từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2015.
  • Kéo dài thời gian giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam đối với Ông Trương Văn Thuần. Thời gian kéo dài là: từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 30/06/2013.

Sotrans.


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: