THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 (29.06.2015)

Document_Finder_with_frame Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 29/6/2015 đã nhất trí...

Xem thêm...
 
Biên bản hội nghị ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 (29.06.2015)

co_dong_copyHôm nay, ngày 29/04/2014, Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) tổ chức họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Xem thêm...
 
Công bố thông tin thay đổi bất thường thành viên Hội đồng quản trị (24.06.2015)

DocumentsCông ty CP Kho Vận Miền Nam xin công bố: Ông Đinh Quang Hoàn  không còn là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 23/6/2015.

Xem thêm...
 
Sotrans đăng ký mẫu chữ ký và mẫu sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (23.06.2015)

document-lifecycleĐể thuận lợi cho việc cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông khi cần thiết, Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam đề nghị được đăng ký bổ sung thêm mẫu sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới

Xem thêm...
 
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (11.06.2015)
document_10Nội dung cuộc họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015, Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) năm 2014; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014...

 

Xem thêm...
 
Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 (09.06.2015)
financialCông ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) thông báo về kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015. Xem thêm...
 
Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 (10.04.2015)
boardCông ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam được gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đến trước ngày 30/6/2015. Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các Cổ đông và các đơn vị hữu quan trong thời gian tới... Xem thêm...
 
Thông báo đăng ký ngày cuối cùng cổ tức đợt 2 năm 2013 (15.07.2014)

stock-priceThông báo của công ty CP Kho Vận Miền nam với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán.

Xem thêm...
 
Quyết định đầu tư dự án liên doanh Sotrans - Gefco (14.07.2014)

DautunuocngoaiTên dự án: Dự án đầu tư liên doanh Sotrans – Gefco. Hình thức thực hiện: Công ty TNHH Hai thành viên.

Xem thêm...
 
Ông Ngô Lê Quang Tín từ nhiệm vai trò Ban kiểm soát Sotrans (10.06.2014)

resignment

Ngày 10/6/2014, Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam có nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty của Ông Ngô Lê Quang Tín. Đơn xin từ nhiệm được đính kèm công văn này.

Xem thêm...