THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Ông Đặng Vũ Thành, Ông Trần Mạnh Đức từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị (24.07.2015)

Document-Signing2Ngày 24/07/2015, Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam có nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên hội đồng quản trị Công ty Sotrans của Ông Đặng Vũ Thành và Ông Trần Mạnh Đức.

Xem thêm...
 
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 (24.07.2015)
director_boardSotrans công bố tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015.
Xem thêm...
 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ bất thường 2015 (17.07.2015)
doc1Ngày đăng ký cuối cùng 30/07/2015. Ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường 2015 dự kiến 20/08/2015. Địa điểm thực hiện: thông báo sau.
Xem thêm...
 
Bổ nhiệm ông Lê Bá Thọ giữ chức Phó Tổng Giám đốc Sotrans (14.07.2015)
board-of-directors-duties-team-silhoutte Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 026/2015/BB-HĐQT ngày 15/7/2015 về việc bổ nhiệm ông Lê Bá Thọ giữ chức Phó Tổng Giám đốc Sotrans.
Xem thêm...
 
Nghị quyết HĐQT khóa II lần thứ 17 (14.07.2015)
document_easy_case1HĐQT thông qua các nghị quyết xin cấp hạn mức tín dụng năm 2015, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty, thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ Công ty, thành lập hai Công ty con... Xem thêm...
 
Ông Lê Việt Thành từ nhiệm vai trò thành viên HĐQT Sotrans (14.07.2015)

resignment

Ngày 15/07/2015, Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam có nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên hội đồng quản trị Công ty Sotrans của Ông Lê Việt Thành. Đơn xin từ nhiệm được đính kèm.

Xem thêm...
 
Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 (29.06.2015)

Document_Finder_with_frame Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 29/6/2015 đã nhất trí... Xem thêm...

 
Biên bản hội nghị ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 (29.06.2015)

co_dong_copyHôm nay, ngày 29/04/2014, Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) tổ chức họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Xem thêm...

 
Công bố thông tin thay đổi bất thường thành viên Hội đồng quản trị (24.06.2015)

DocumentsCông ty CP Kho Vận Miền Nam xin công bố: Ông Đinh Quang Hoàn  không còn là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 23/6/2015.

Xem thêm...
 
Sotrans đăng ký mẫu chữ ký và mẫu sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (23.06.2015)

document-lifecycleĐể thuận lợi cho việc cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông khi cần thiết, Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam đề nghị được đăng ký bổ sung thêm mẫu sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới. Xem thêm...