THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
HĐQT báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2014 (30.01.2015)

HDQT_4HĐQT luôn giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc trong điều hành công việc về hoạt động SXKD của Công ty cũng như giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HĐQT đã được thông qua...

Xem thêm...
 
Nghị quyết HĐQT khóa II lần thứ 15 (25.11.2014)

documentsCăn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam; Căn cứ Biên bản họp số 038/2014/BB-HĐQT ngày 24/11/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam.

 

Xem thêm...
 
NQ HDQT rút vốn góp của Sotrans tại Công ty CP SDB Việt Nam (29.08.2014)

HDQTCăn cứ Biên bản kiểm phiếu số 036/2014/BB-HĐQT thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014, việc rút vốn góp của Sotrans tại Công ty CP SDB Việt Nam của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam ngày 29/8/2014;

Xem thêm...
 
Báo cáo tình hình quản trị công ty (24.07.2014)

Co_dongSotrans công bố chi tiết tình hình quản trị công ty.

Xem thêm...
 
Thông báo đăng ký ngày cuối cùng cổ tức đợt 2 năm 2013 (15.07.2014)

stock-priceThông báo của công ty CP Kho Vận Miền nam với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán.

Xem thêm...
 
Quyết định đầu tư dự án liên doanh Sotrans - Gefco (14.07.2014)

DautunuocngoaiTên dự án: Dự án đầu tư liên doanh Sotrans – Gefco. Hình thức thực hiện: Công ty TNHH Hai thành viên.

Xem thêm...
 
Nghị quyết HĐQT thông qua Dự án Sotrans - Gefco, xin cấp Hạn mức tín dụng, thanh toán cổ tức đợt 2/2014 (14.07.2014)

Caotoc_LTDGPhê duyệt dự án liên doanh Sotrans – Gefco, việc xin cấp hạn mức tín dụng năm 2014, việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam ngày 14/7/2014;

Xem thêm...
 
Ông Ngô Lê Quang Tín từ nhiệm vai trò Ban kiểm soát Sotrans (10.06.2014)

resignment

Ngày 10/6/2014, Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam có nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty của Ông Ngô Lê Quang Tín. Đơn xin từ nhiệm được đính kèm công văn này.

Xem thêm...
 
Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 (22.05.2014)
financialCông ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) thông báo về kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014. Xem thêm...
 
Biên bản hội nghị ĐHĐCĐ Thường niên năm 2014 (29.04.2014)

co_dong_copyHôm nay, ngày 29/04/2014, Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) tổ chức họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Xem thêm...