THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 (10.04.2015)
boardCông ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam được gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đến trước ngày 30/6/2015. Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các Cổ đông và các đơn vị hữu quan trong thời gian tới... Xem thêm...
 
Thông báo đăng ký ngày cuối cùng cổ tức đợt 2 năm 2013 (15.07.2014)

stock-priceThông báo của công ty CP Kho Vận Miền nam với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán.

Xem thêm...
 
Quyết định đầu tư dự án liên doanh Sotrans - Gefco (14.07.2014)

DautunuocngoaiTên dự án: Dự án đầu tư liên doanh Sotrans – Gefco. Hình thức thực hiện: Công ty TNHH Hai thành viên.

Xem thêm...
 
Ông Ngô Lê Quang Tín từ nhiệm vai trò Ban kiểm soát Sotrans (10.06.2014)

resignment

Ngày 10/6/2014, Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam có nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty của Ông Ngô Lê Quang Tín. Đơn xin từ nhiệm được đính kèm công văn này.

Xem thêm...
 
Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 (22.05.2014)
financialCông ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) thông báo về kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014. Xem thêm...
 
Biên bản hội nghị ĐHĐCĐ Thường niên năm 2014 (29.04.2014)

co_dong_copyHôm nay, ngày 29/04/2014, Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) tổ chức họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Xem thêm...
 
Nghị quyết hội nghị ĐHĐCĐ Thường niên năm 2014 (29.04.2014)

Document_Finder_with_frameNghị quyết ĐHĐCĐTN Năm 2014 thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2013, Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014, Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2013,Kế hoạch tài chính năm 2014.

Xem thêm...
 
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (11.04.2014)

tai_lieu

Thời gian tổ chức đại hội: 8:30' ngày 29/04/2014. Địa điểm: Khách sạn Majestic Saigon, số 1 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM. Xem thêm...
 
Quyết định tái bổ nhiệm ông Đặng Vũ Thành giữ chức Tổng Giám đốc Sotrans (10.04.2014)
voting
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 015/2014/BB-KVMN ngày 10/04/2014 đã được các thành viên thông qua về việc tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty. Xem thêm...
 
Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 (28.03.2014)
doc1Thời gian: Từ 8h30’ đến 11h20’, Thứ ba ngày 29/04/2014. Địa điểm: Khách sạn Majestic, lầu 5, số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM. Xem thêm...